PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 

Verze číslo: TCS001-2018 GLLIZO s. r. o.

Datum platnosti: 08/07/2018

 

 

 1. Úvod
  • Tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány společností Gllizo s. r. o. Informace o naší společnosti naleznete na konci tohoto dokumentu.

 

 • Následující smluvní požadavky a podmínky se týkají užívání našeho webu. Prosím, pročtěte si je pozorně. Nahrazují jakékoliv předešlé verze. Prosím, vytiskněte si je nebo uschovejte pro případné budoucí účely, neboť nemůžeme garantovat, že zůstanou v platnosti na našich webových stránkách do budoucna. Tyto smluvní požadavky a podmínky jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.

 

 • Tam, kde níže zmiňujeme “Spotřebitele”, myslíme tím individuální zastoupení pro účely, jenž jsou plně nebo do velké míry mimo sféru osobního obchodu, podnikání, oboru či povolání.

 

 1. Změny smluvních požadavků a podmínek
  • Smluvní požadavky a podmínky smíme kdykoliv pozměnit oznámením o jejich upravené verzi na našich webových stránkách. Z toho důvodu, prosím, kontrolujte čas od času naše webové stránky. S upravenými smluvními požadavky a podmínkami vyjádříte souhlas tím, že náš web budete nadále používat i po datu nabytí platnosti nové verze smluvních požadavků a podmínek.

 

 1. Akceptování uživatelských podmínek
  • Souhlasíte, že se nepřipojíte na naše webové stránky za následujícími účely:
   • porušení platného zákona, provádění regulací nebo šifrování či narušení osobního vlastnictví anebo jiných práv
   • zasláním nám osobních dat jiné osoby (např. poskytnutím jejich e-mailové adresy v rámci služby “Doporuč přítele”), pokud dotyčné osobě není nejméně 18 let a více a vy jste obdrželi od uvedené osoby výslovný písemný souhlas nebo jste rodiče/opatrovníci dotyčné(ho)
   • poskytnutí přístupu na naše webové stránky
   • užití našich webových stránek s úmyslem poskytnout podobnou službu třetím stranám, či komukoliv jinému z konkurenčního prostředí
   • prodej reklamy, sponzorství nebo propagace, ať již s/bez spojitosti s obsahem s výjimkou toho, co je přímo námi autorizováno
   • použití našich webových stránek ke komerčním účelům
   • použití našich webových stránek pro zasílání nevyžádaných e-mailů, spamů, pyramidových a jiných podvodných záležitostí
   • páchání čehokoliv, co by v konečném důsledku vedlo k narušení či komplikacím ve funkčnosti našich webových stránek (různé druhy počítačových virů, softwarové útoky, hromadná pošta ad.)
   • páchání čehokoliv, co by negativně ovlivnilo požitek jiných uživatelů z našich webových stránek
   • profitování z neautorizovaného poskytování přístupu na kteroukoliv část našich webových stránek nebo jejich vybavení
   • použití jakýkoliv automatických prostředků k interakci s naším systémem s výjimkou veřejných vyhledávačů; nebo
   • pokoušení se o podporu či asistenci při jakékoliv výše uvedené činnosti

 

 1. Obsah

Berete na vědomí, že za obsah veškerých informací od jiných uživatelů publikovaných nebo poslaných na/prostřednictvím našich služeb, nesou výhradní odpovědnost jejich autoři a my za ně neodpovídáme.

 

 • Negarantujeme, že veškeré informace dostupné na našich webových stránkách jsou správné a aktuální. Spoléháte na ně jen na své vlastní riziko.

 

 1. Další webové stránky / reklamy / služby
  • Na našem webu smíme zveřejňovat odkazy jiných webových stránek, které by vás mohly zajímat, stejně jako můžeme publikovat jejich případné reklamy nebo propagovat jimi nabízené služby. Neznamená to však, že jejich obsah automaticky doporučujeme, podporujeme a neneseme za něj legální odpovědnost. Služby nabízené jinými webovými stránkami používáte výhradně na vlastní riziko.

 

 1. Soukromí
  • Berete na vědomí a souhlasíte, že smíme zpracovat a podstoupit vaše soukromé údaje v souladu s našimi podmínkami “Soukromí a firemní zásady týkající se cookies” (privacy and cookies policy), což je téma, jenž může čas od času doznat změn.

 

 1. Funkčnost našich webových stránek
  • Negarantujeme, že naše webové stránky budou vždy funkční a bezchybné, stejně tak neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty vzniklé z případných chyb anebo přerušeného internetového spojení. Jsme oprávněni, bez povinnosti oznámení, dočasně naše webové stránky pozastavit za účelem opravy, údržby, vylepšení, či z jiných technických důvodů a rovněž kvůli realizaci změn na našem webu.

 

 1. Váš účet
  • Jestliže vám umožníme vytvoření účtu na našich webových stránkách, bude tento sloužit výhradně vašemu osobnímu užívání a bude nepřenositelný. Nesmíte autorizovat či povolit užití vašeho účtu jiným osobám. Svůj účet si budete zodpovědně chránit a držet v tajnosti vaše heslo i další identifikační informace. O zřejmých případech narušení bezpečnosti, o ztrátách, krádežích, zneužití hesla nebo neautorizovaných publikacích nás musíte neprodleně informovat. Nesete zodpovědnost za jiné osoby, které by používaly váš účet či vaši identitu (s výjimkou případů, kdy by chyba vznikla na naší straně).
  • Jsme kdykoliv oprávnění ukončit z jakýchkoliv příčin váš účet na našem webu, včetně smazání všech na něm nashromážděných údajů. O tomto kroku vás můžeme, ale také nemusíme informovat předem.

 

 1. Právní odpovědnost

9.1 Nic v této smlouvě žádným způsobem nevylučuje naši právní odpovědnost pro případy nedbalosti, které by zapříčinily smrt či zranění osob mylným výkladem publikovaných článků anebo čímkoli, co by se mohlo vzájemně vylučovat a limitovat. V tomto smyslu odkazujeme na naše zaměstnance a agenty.

 

9.2 Jestliže jste „Spotřebitel“, nejsme odpovědní za ztráty nebo poškození způsobené našimi zaměstnanci či agenty, a to za následujících podmínek:

9.2.1 naši zaměstnanci a agenti nenesou odpovědnost v případě porušení zákona ve smyslu vašich legálních daňových povinností;

9.2.2 tyto ztráty a poškození nebyly předvídatelné (ve smyslu evidentních následků, nebyly vámi či námi předpokládané v době uzavření kontraktu);

9.2.3 tyto ztráty a poškození byly zaviněné přímo vámi, třeba v případě, kdy jste nedodrželi podmínky smlouvy; nebo

9.2.4 tyto ztráty a poškození mají přímou souvislost s vaším vlastním podnikáním.

 

9.3 Jestliže jste „Spotřebitel“, nesete odpovědnost za odůvodněné a předvídatelné ztráty a škody, které proděláme v důsledku vašeho nedodržení těchto podmínek či zneužitím našich webových stránek (samozřejmě naší povinností je učinit vše, aby k těmto ztrátám nedocházelo).

 

9.4  Následující ujednání se týká pouze živnostníků:

9.4.1 V žádném případě (včetně našeho vlastního zavinění) neneseme odpovědnost za:

 1. a) ekonomické ztráty (včetně a neomezeně ztráty tržeb, výnosů, kontraktů, obchodních či předvídatelných úspor);
 2. b) ztrátu dobré pověsti a reputace;
 3. c) speciální, nepřímé a následné ztráty; nebo
 4. d) poškození či ztrátu dat

(dokonce i tehdy, pokud jsme byli důkladně seznámeni s možnostmi těchto ztrát).

9.4.2 Odškodníte nás za všechny pohledávky a  finanční závazky přímo či nepřímo zaviněné vaším používáním našich webových stránek nebo porušením této smlouvy

9.4.3 K prodloužení právního souhlasu vzájemně vyloučíme všechny požadavky, ať již způsobené   organizačními stanovami nebo zákonem či jinými aspekty, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

 1. Intelektuální majetková práva

10.1 Intelektuální majetková práva ve všech materiálech souvisejících s připojením se na naše webové stránky jsou v našem vlastnictví, nebo náleží našim poskytovatelům, partnerům, či jiným uživatelům. Tento materiál si můžete zobrazit jen pro své vlastní účely na vašem počítači nebo jiném odpovídajícím zařízení. Dále nesmíte tento materiál využívat pro účely prodeje, distribuce, tisku, kopírování nebo jej upravovat či z něj brát úryvky s výjimkou (a) pokud obdržíte náš zvláštní souhlas k napsání anebo sdílení odkazu, popř. jiného materiálu, který jsme vytvořili speciálně pro účely sdílení prostřednictvím sociálních médií nebo dalších nástrojů sdílení.

 

10.2 Pro ujasnění – není akceptovatelné sbírat, používat výňatky, formulace, těžit z našich aktivit nebo dávat do souvislostí jakékoliv informace z našich webových stránek bez našeho předešlého písemného souhlasu.

 

10.3 Není přípustné obcházet či jinak narušovat bezpečnostní prvky naší služby nebo prvky limitující či  zabraňující kopírování obsahu anebo ty, které omezují jeho používání.

 

 1. Anglické právo

11.1 Tyto termíny a podmínky se řídí anglickým právním řádem a jakékoliv rozepře budou rozhodnuty pouze soudy ve Velké Británii.

 

 1. Všeobecný souhrn

12.1 Všechny poznámky týkající se smlouvy budou zaslané elektronickou poštou na nejaktuálnější e-mailovou adresu, kterou jste nám uvedli (pokud jste neuvedli ve smlouvě jinak). Nadpisy použité v této smlouvě jsou informační a nezávazné. Selhání kteroukoliv ze zúčastněných stran ve smyslu uplatnění či vymáhání jakéhokoli práva nebo zajištění této smlouvy neznamená, že se jedná o „rezignaci na nároky“ (např., že nemohou být vymáhané později). Jestliže je z nějakého důvodu kterákoli část této smlouvy neefektivní či nevymahatelná, zbylé části zůstávají v platnosti. Tuto smlouvu smíme podstoupit třetím stranám, což nemá vliv na platnost vašich práv a povinností. Osoba, která se neztotožní s touto smlouvou, pozbývá pak práva vynucovat si její dodržování.

 

 1. Reklamace

13.1 V případě jakýchkoli reklamací se s námi, prosím, spojte na níže uvedených kontaktech.

 

 

 1. Informace o společnosti

14.1 Jméno společnosti: Gllizo s. r. o.

14.2 Obchodní jméno: Karla Tallas

14.3 Země původu registrace: Anglie a Wales

14.4 Registrovaná pod číslem: 09397843

14.5 Úřad registru: 35 Ivor Place, Lower Ground, London, NW1 6EA, United Kingdom

14.6 Další kontaktní informace: Viz. naše webové stránky